การทําตลาดออนไลน์

ซึ่งวาเปนแนวทางที่มาแรงมากในยุคนี้ทางบริษัทตัวแทนโฆษณาคือกลุ่มบริษัทไอไอเอ็มซีคอรปอเรชั่นจึงพิจารณากันใหมโดยสร้างเป็นนวัตกรรมหนึ่งทางดานการตลาดก็คือจะแบงเปน 2 แนวทางคือ

  1. การตลาดแบบ Offline Marketing ก็คือการสอสารการตลาดโดยใช้เครื่องมือกลุม Above the lineและกลุม Below the line Activities กล่าวคือกิจกรรมทางโฆษณาการตลาดและการขายที่มองเห็นไมเกี่ยวกับอินเตอรเน็ต จับตองไดนั่นเอง
  2. การตลาดแบบ Online Marketing ก็คือการตลาดทีมกิจกรรมบนไซเบอรหรือระบบอินเตอรเนตทั้งหมด นั่นเอง ไมว่าจะเปนการซื้อการขาย

การโฆษณาหรือการวางแผนการตลาดผานทางอินเตอรเน็ต ซึ่งปจจุบันจะมีความสําคัญมากและสามารถลดค่าใช้จ่ายไดอย่าง มากทีเดียว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้วิธีการทําการตลาดบนโลกออนไลนองคประกอบตางๆของการตลาดแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนสิ่งสําคัญที่ผูประกอบการซึ่งมีหนารานบนโลกไซเบอรแหงนี้จะตองทําความเข้าใจเปนอยางดีเพื่อจะไดจัดกิจกรรมทาง การตลาดอยางเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในชวงเริ่มตนนั้นการตลาดอาจเปนเรื่องยากของผู้ประกอบการหนาใหม รวมถึงผูประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอยูแต่การศึกษาหาขอมูล และการทําความเขาใจในวิธีการการตลาดจะสามารถนําเอาขอมูลดังกล่าวให้เกิดความเขาใจไดมากยิ่งขึ้น ซึ่งทําใหธุรกิจออนไลนของคุณสามารถเขาถึงกลุมผูใช้ได อยางตรงกลุมเปาหมายการใชอิเล็กทรอนิกสเปน เครื่องมือเชิงพาณิชยนั้น สามารถชวยใหผูขายประหยัดคาใชจ่าย ทั้งในเรื่องของสินคา พนักงานขายและใหบริการไดตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมงโดยเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีผูใชทั่วโลกกวา 600 ลานคนทําใหปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอยูตลอดเวลาแตทั้งนี้ผูขายจะตอง ศึกษาเรื่องของสินค้า , ชองทางการประชาสัมพันธตลอดจนกำหนดกลุ่มเปาหมายใหชัดเจน เพื่อใหการใชสื่อประเภทนนี้มีประสิทธิภาพ สูงสุด

ดังนั้นการมีเว็บไซตเพื่อจำหนายสินค้าจึงไมใชเครื่องรับประกันความสําเร็จทางธุรกิจเพราะยังมีองคประกอบที่เป็นตัวแปร สําคัญ คือ “การตลาด” แตเดิมนั้นหลายทานอาจจะรู้จักสวนผสมทางการตลาดเพียง 4 P คือ Product, Price, Place, Promotion แต ปจจุบันทานตองรูจักกับอีก 2 P ใหมคือ Personalization และ Privacy เพื่อใหเกิดแนวคิดประยุกตใชองคประกอบการตลาดดั้งเดิม บวกกับความสามารถพิเศษของเทคโนโลยีทําใหเกิดองคประกอบการตลาดแบบใหมได

องคประกอบที่ 1 ผลิตภัณฑ (Product)

แมเว็บไซตจะมีความสวยงาม แตหากผลิตภัณฑไมตรงกับความตองการของลูกค้า ความสวยงามหรือตื่นตาตื่นใจ เพียงอยางเดียวก็ไมสามารถที่จะสรางรายไดใหกับธุรกิจไดดังนั้น ผู้ผลิตจึงควรที่จะมีการวิเคราะหสินคาวารูปแบบควรเปน ลักษณะใดการใชประโยชนของสินคาและกลุมเปาหมายหรือผูซื้อโดยเฉพาะการผลิตสินค้าที่ไม่มีขายทั่วไปในชองทางปกติ เชนผลิตภัณฑแปรรูปสมุนไพรจากเกษตรเชน ปลารากอน, ปลาราผง, สมุนไพรเพื่อสุขภาพ เปนอีกวิธีหนึ่งที่ทําใหสินคานั้น เปนที่ตองการของผูซื้อออนไลนปญหาสําคัญของการซื้อขาย สินคาทางอินเทอรเน็ตคือลูกค้าไม่สามารถทดลองสินคาได้ก่อน แมวาสินคานั้นจะดีจริงลูกค้าส่วนใหญมีแนวโนมจะซื้อสินคาจากรานที่เขาเคยไดยินชื่อมากอน หรือมิฉะนั้นสินค้าจะตองมีตรา ยี่หอเพื่อจะไดมั่นใจในคุณภาพสินคาและการสรางความนาเชื่อถือของรานค้าวาจะไมทุจริต เพราะจํานวนเงินธุรกรรมที่ ผูบริโภคซื้อผานเว็บไซตบางครั้งก็ไมคุมที่จะฟองรองหากผูขายทุจริต นอกจากนั้น ผูขายจะตองคํานึงถึงการจัดสงสินคาใหอยู ในสภาพที่ดีด้วย

องค์ประกอบที่ 2 ราคา (Price)

สินคาไทยอาจมีราคาถูกเมื่อคํานวณในสกุลเงินตางประเทศแตการขายสินค้าไปตางประเทศในลักษณะผู้ผลิตสู ผูบริโภค (B2C) นั้น ผูซื้อต้องชำระคาขนสงและภาษีนําเข้าดวย ซึ่งขณะนี้คาขนสงสินคา 1 กิโลกรัมไปอเมริกาโดยบริษัทขนสง มีต้นทุนประมาณ 1,000 บาท ดังนั้น สินคาเหลานี้อาจจะมีราคาแพงกวาที่ซื้อจากรานในอเมริกาไดในระยะยาว แลวตนทุนการผลิตของไทยอาจสูงกวาอินเดีย หรือจีน เพราะคาแรงที่ปรับตัวสูงขึ้นของไทย ทําใหไมสามารถพึ่งพาการสงออก ดวยการขายของถูกไดอีกต่อไป ดังนั้น ผูขายจึงควรเนนการตั้งราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา หมั่นตรวจสอบการ เปลี่ยนแปลงราคาของคูแขงใกลเคียง นอกจากนี้ในการขายสินคาบางชนิดเชนเครื่องประดับที่มีขนาดเล็ก และน้ำหนักเบาอาจทําใหตนทุนคาขนสงสูง เพราะมีการคํานวณน้ำหนักขั้นต่ำในการสงผูขายจึงควรนําเสนอสินคา เครื่องประดับเปนชุดแทนที่จะแยกขายเปนชิ้น ซึ่งเมื่อรวมราคาเปนชุดแลวจะทําใหลูกคามีความรู้สูงกวาราคาไมสูงนัก ในกรณีที่ผูขายทราบตลาดหลักของตนวาเปนกลุ่มลูกคาจากประเทศอะไรแลวอาจทําการคำนวณค่าจัดสงรวมเขาไปใน ราคาสินคาเลยเพื่อจะช่วยร้นกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกคาใหสั้นขึ้น สําหรับการตั้งราคาเพื่อจําหนายสินค้าผ่านอินเทอรเน็ตนั้น ผูขายจะตองมีการคำนวณต้นทุนใหรอบคอบ หรือความเสี่ยง ตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นเชน การที่ลูกค้าทำรายการซื้อด้วยบัตรเครดิตนั้น ธนาคารจะมีการคิดค้าธรรมเนียม 3% ซึ่งผู้ขายจะต้องนํา คาใชจายนี้ไปรวมเปนตนทุนกอนตั้งราคาสินค้าดวย

องค์ประกอบที่ 3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place)

คํากลาวที่วา ทําเลดีมีชัยไปกวาครึ่งดูจะเปนคําพูดที่มีน้ำหนักอยูเสมอในโลกธุรกิจเพราะทําเลการค้าที่ดีหลายแหง จะมีคาจองคาเซงในราคาที่สูงลิบลิ่วเนื่องจากเปนที่ตองการของคูแขงหลายรายและทําเลการค้าที่ดีก็มีอยู่จำกัด ทําให ผูประกอบการขนาดเล็กหลายรายจึงตองเริ่มธุรกิจดวยการใชรถเข็น หรือเปดแผงลอยยอยๆ กอน ถาจะเทียบกับเว็บไซตพาณิชย อิเล็กทรอนิกสการหาทําเลอาจจะเทียบเคียงไดกับการตั้งชื่อรานคา ที่ศัพททางอินเทอรเน็ตเรียกวาโดเมนเนม (Domain Name) ในทางอินเทอรเน็ตนั้นไมมีขอจํากัดทางกายภาพ ดังนั้นทําเลการคาทางอินเทอรเน็ตจึงไมไดหมายถึงที่ตั้งของราน รานคาอาจใส ขอมูลสินค้าบนเครื่องคอมพิวเตอรที่ตั้งอยูที่ประเทศไทยอเมริกา หรืออินเดียไดโดยลูกค้าไม่ได้สนใจมากนักและสวนใหญ แลวไมทราบดวยซ้ำวาเครื่องคอมพิวเตอรของรานคาอยูที่ประเทศใดแตลูกค้าเข้าสู่รานคาโดยจดจําชื่อร้าน เชน Amazon.com หรือ Hotmail.com ชื่อรานคาเหล่านี้เปรียบเสมือนยี่หอสินคาและชื่อเหล่านี้เปน    ทรัพยากรที่มีอยูจำกัดบนโลกอินเทอรเน็ต เชนเดียวกับทําเลทองยานการค้าการจดทะเบียนโดเมนเนมจึงควรเลือกชื่อที่จดจำได้งายแตสวนใหญชื่อที่ดีมักจะถูกจดไป หมดแลวในปจจุบันจึงเกิดธุรกิจซื้อขายเฉพาะชื่อโดเมนเนมเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม ผูประกอบการไทยไมควรยึดเว็บไซตเปน ชองทางการคาเพียงอยางเดียว หากมีโอกาสเปดช่องทางการค้าตามวิธีปกติไดก็ควรจะทําควบคูกันไปดวยเพื่อสรางความมั่นใจ ใหกับผูซื้อการมีเว็บไซตนั้น จะเปนประโยชนตอการใหขอมูลเบื้องต้นแกลูกค้ากอนซื้อ หรือมีการซื้อซ้ำไดหลังจากที่ลูกค้าได ซื้อสินคาจากชองทางปกติไปทดลองใชจนพอใจแลว

องคประกอบที่ 4 การสงเสริมการขาย (Promotion)

การสงเสริมการขายบนเว็บไซตเปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกับการค้าปกติโดยรูปแบบมีตั้งแตการจัดชิงรางวัลการให สวนลดพิเศษในเทศกาลตางๆ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธใหลูกคาเข้ามาเลือกสินคาที่เว็บไซตนอกจากการโฆษณา ประชาสัมพันธในสื่อปกติเชน หนังสือพิมพนิตยสารวิทยุโทรทัศน์แลวยังมีการโฆษณาดวยรูปแบบที่เรียกวาปายโฆษณา บนเว็บไซต (Banner Advertising) ซึ่งมีลักษณะคล้ายสื่อสิ่งพิมพแตจะแสดงบนเว็บไซตอื่น การโฆษณาลักษณะนี้จะคิด คาใชจายตามจํานวนครั้งที่แสดงโฆษณาโดยนับเปนจํานวน หลักพันครั้ง หรือ CPM ซึ่งมาจากคำว่า Cost Per Thousand Impressions วิธีการประชาสัมพันธ์เว็บไซตที่ไดผลดีอีกวิธีหนึ่งคือการลงทะเบียนในเว็บไซตเครื่องมือคนหา เชน Yahoo.com, เว็บไซต eBay.com นอกจากการประชาสัมพันธดวยวิธีตางๆ ใหลูกคารูจักเว็บไซตแลว บริการหลงการขายก็เปนเรื่องสำคัญ เพราะการที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าครั้งหนึ่งนั้น ไมไดหมายถึงการที่ผู้ขายจะไดรับเพียงคําสั่งซื้อเดียว หากมีบริการที่ดีเชน การสง ของแถม หรือคูปองส่วนลดไปพรอมกับสินคาจะทําใหลูกค้าเกิดความประทับใจและอาจกลับมาซื้อซ้ำหรืออาจบอกตอเพื่อนฝูงตอไปได

องคประกอบที่ 5 การใหบริการแบบเจาะจง (Personalization)

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตทําใหเว็บไซตสามารถเก็บข้อมูลของลูกค้าแต่ละคนได้และสามารถใหบริการแบบเจาะจง กับลูกค้าแต่ละรายได้ตัวอยางเชน หากผูใชเคยซื้อหนังสือจากเว็บไซต Amazon.com เมื่อเขามาที่เว็บไซตนี้อีกครั้งหนึ่งจะมี ขอความตอนรับ โดยแสดงชื่อผู้ใชขึ้นมา พรอมรายการหนังสือที่เว็บไซตแนะนํา ซึ่งเมื่อดูรายละเอียดจะพบวาเป็นหนังสือ ในแนวเดียวกับที่เคยซื้อครั้งที่แลวเมื่อผูใชสั่งซื้อหนังสือใดเว็บไซตก็จะทําการแนะนําตอไปวาผูที่สั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ มักจะสั่งซื้อสินคาตอไปนี้ดวย พรอมแสดงรายการหนังสือหรือสินคาแนะนํา เปนการสรางโอกาสการขายตลอดเครื่อง คอมพิวเตอรของรานคาสามารถเก็บขอมูลการซื้อสินคาของลูกค้าทุกรายและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรประเภท Data Mining ทําการวิเคราะหหาความสัมพันธในการซื้อสินค้า รวมทั้งการเสนอขายสินคาแบบ Cross Sell ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถ พัฒนาไปใชกับการใหบริการลูกค้าทางโทรศัพทดวยระบบ Call Center ไดดวย

องคประกอบที่ 6 การรักษาความเปนสวนตัว (Privacy)

การซื้อขายผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ผูซื้อตองมีการกรอกขอมูลส่วนตัวของตนสงไปใหผูขายดังนั้น ผูขาย จะตองรักษาความลับของขอมูลเหล่านี้โดยตองไมเผยแพรขอมูลต่างๆ ของลูกค้าก่อนไดรับอนุญาต ขอมูลส่วนตัวเหลานี้ไมได หมายถึงในเรื่องของขอมูลอันเปนความลับ เชน หมายเลขบัตรเครดิตเท่านั้น แตยังรวมไปถึงขอมูลอื่นๆ เชนที่อยู เบอรโทรศัพท หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกสผูดูแลเว็บไซตจําเป็นต้องสรางระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือไดวาขอมูลเหลานี้จะไมถูก โจรกรรมออกไปไดโดยผูขายจะตองระบุนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความป็นส่วนตัวของลูกคา หรือ Privacy Policy ใหชัดเจน บนเว็บไซตและปฏิบัติตามกฎนั้นอยางเครงครัดเชนไมสงโฆษณาไปหาลูกค้าทางไปรษณยอิเล็กทรอนิกสโดยไมไดรับอนุญาต ไมนําขอมูลที่อยู่ของลูกค้าไปขายต่อใหบริษัทการตลาดเปนตน ทั้งนี้สวนผสมทางการตลาดทั้ง 6 องคประกอบนี้ผูขายหรือ ผูผลิต ควรมีการวางแผน และสรางกิจกรรมที่สัมพันธกัน ตั้งแตการเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของตลาด กลุมเป้าหมายในระดับราคาเหมาะสม และมีชื่อโดเมนเนมที่ผูซื้อจดจำได้ งาย สะกดผิดยากมีการประชาสัมพันธเผยแพรชื่อ เว็บไซตใหลูกค้ารู้จักและมีบริการหลังการขายที่ดีใหลูกค้าเกิดความประทับใจอยากกลับมาใชบริการอีกครั้งและตองรักษา ความลับลูกคาไดเพียงเทานี้การทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหประสบความสําเร็จก็ไมใชเรื่องไกลเกิน เอื้อม

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *