ความสำคัญของการตลาด

ปัจจุบันการตลาดเป็นกิจกรรมที่มีบทบาทต่อองค์กรต่าง ๆ อย่างมาก โดย เป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้สามารถบรรลุจุดประสงค์ ที่ต้องการได้ ซึ่งการตลาดมีความสำคัญในด้านต่าง ๆ ดังต่อไป

  • ความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจเป็นระบบที่เกี่ยวกับการจดการด้านทรัพยากรการผลิต การ จัดจำหน่าย ที่เป็นการคำและการอุตสาหกรรม ซึ่งในทุกประเทศมีความ ต้องการให้เศรษฐกิจมีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การ ตลาดจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัว โดยช่วยสนับสนุน ด้านการค้าระหว่างประเทศให้เกิดประสิทธ์ภาพ

  • ความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจ

การดำเนินกิจการขององค์กรธุรกิจนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลกำไรหรือ ก้าวไปสู่จุดมุ่งหมาย โดยอาศัยกิจกรรมทางการตลาดที่จะเคลื่อนย้าย สินค้าและบริการจากองค์กรธุรกิจไปสู่ผู้บริโภค ที่ให้สินค้าและบริการ สามารถสนองความต้องการผู้บริโภค ขณะเดียวกันก็มีผลที่ให้องค์กร ธุรกิจได้รับผลตอบแทนในรูปกำไรสูงสุด และก้าวไปสู่การเป็นผู้นำ ทางการค้าอีกด้วย

  • ความสำคัญต่อผู้บริโภค

การตลาดช่วยเพิ่มอรรถประโยชน์ในสินค้าและบริการใหม่ คุณค่ามากยิ่งขึ้น ที่ให้ผู้บริโภคไดรบความพงพอใจสูงสุด

  • ความสำคัญต่อสังคมการตลาด

ช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชากรในสงคม ให้สูงขึ้น สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือบริการที่ครบ วงจร จะสามารถสนองความต้องการของประชากรในสังคม โดยอาศัย กระบวนการทางการตลาดที่ให้ประชากรได้รับความสะดวกสบายมาก ขึ้น นอกจากนการตลาดยังช่วยสร้างงานหรืออาชีพต่าง ๆ ให้แก่ ประชากรในสังคมเพิ่มขึ้นเนื่องจากกิจกรรมทางการตลาดต้องอาศัย บุคคลต่าง ๆ เข้ามาดำเนินการ จึงเกิดการจ้างงานขึ้นทีให้ประชากรมี รายได้เพิ่มสูงขึ้น และส่งผลที่ให้ช่วยลดปัญหาอาชญากรรมอีกด้วย

 

 

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *