ปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการสื่อสารการตลาดธุรกิจออนไลน์

  • ผู้ส่งสาร (Source)

ในการสื่อสารการตลาดผู้ทำหน้าที่ ส่งสารหรือเป็นผู้เริ่มต้นในการสื่อสาร คือบริษัทเจ้าของตราสิน ค้า หรือบริษัทตัวแทนโฆษณา เป็นผู้มีหน้าที่เข้ารหัส (Encoding) หรือส่งสารที่เกี่ยวข้องกับคุณประโยชน์จุดดีของสินค้าหรือบริการ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างความเข้าใจ จูงใจให้ลูกค้าเกิดพฤติกรรม สำหรับธุรกิจออนไลน์สิ่งแรกที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน ทางอินเทอร์เน็ตนั้นก็คือความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ(อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล, 2544, 62) เนื่องจากลูกค้าไม่มีโอกาสที่จะได้จับ ต้องสินค้าก่อน ได้เห็นแต่เพียงรูปภาพและคำบรรยายเท่านั้น นั่น หมายถึง ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์จะต้องสื่อสารให้ลูกค้าเกิด ความเชื่อถือและไว้วางใจในตัวสินค้า ร้านค้า และเจ้าของร้านค้า รวมทั้งควรมีการสื่อสารที่แสดงให้เห็นว่าตนเองเป็นใคร มาจาก ไหน ชื่อบริษัท ชื่อเจ้าของเว็บไซต์ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ควรเป็นที่ อยู่จริงที่สามารถติดต่อได้ง่าย นอกจากนี้การสื่อสารการตลาดให้เว็บไซต์หรือผู้ส่งสารมี ความน่าเชื่อถือ ก็สามารถทำได้โดยการแสดงเครื่องหมายพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์การแสดงจำนวนหรือสถิติผู้ซื้อ ผู้เข้าชม เว็บไซต์การอ้างอิงถึงผู้ที่เคยซื้อหรือใช้บริการไปแล้วการนำรางวัล หรือข่าวที่เกี่ยวกับเว็บไซต์มาแสดง และการอ้างอิงระยะเวลาที่ได้ ให้บริการธุรกิจออนไลน์เป็นต้น

  • สาร (Message)

ก็คือ ทุกสิ่งที่ผู้ส่งสารได้ทำการ สื่อสารออกไป ในการสื่อสารการตลาด สาร ได้แก่ ข่าวสาร ตราสินค้า (Brand Message) หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง กับตราสินค้าทั้งหมดที่บริษัทหรือเจ้าของตราสินค้าส่งไปยังกลุ่ม ลูกค้า (Customer) หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) อาทิ เนื้อหา เสียง คำพูด การกระทำ ภาพประกอบ สัญลักษณ์ดัง นั้นในการสื่อสารนักการตลาดควรจะให้ความสำคัญกับสาร โดย การกำหนดโครงสร้างของสาร ที่จะทำการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้า เช่น การเลือกสรรข้อความ ภาพประกอบ เสียง ลีลาและเทคนิค การนำเสนอข่าวสารตราสินค้านั้นจะต้องมีความน่าสนใจและดึงดูด ความสนใจลูกค้าได้

  • ช่องทางการสื่อสาร (Channel)

คือ สื่อกลาง(Media or Medium) ซึ่งทำหน้าที่เป็นช่องทางในการส่งข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสินค้า บริการ หรืออื่นๆ ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น จดหมาย วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ เป็นต้นทั้งนี้นักการตลาดจะต้องเลือกสื่อหรือเลือกใช้ช่องทางการ สื่อสารที่มีความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

  • ผู้รับสาร (Receiver) หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target Audience)

ได้แก่ ลูกค้า ลูกค้าที่มีศักยภาพ หรือผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร ซึ่งทำหน้าที่ในการถอดรหัส(Encoding) ข่าวสารตราสินค้า (Brand Message) ที่นักสื่อสารการตลาดได้ สื่อสารออกไป โดยผู้ส่งสารต้องคำนึงถึงการรับรู้ความเชื่อและ ประสบการณ์เดิมของผู้รับสารทั้งนี้นักสื่อสารการตลาดต้องระลึก ไว้เสมอว่าการถอดรหัสข่าวสารตราสินค้า (Brand Message) ของลูกค้าเป้าหมาย 2 คนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ เนื่องจาก ลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายอาจเคยได้รับข่าวสารของตราสินค้า มี ประสบการณ์เดิม หรือความรู้ที่เกี่ยวกับตราสินค้าแตกต่างกัน จึงทำให้กลุ่มเป้าหมายบางคนมีการถอดรหัสสาร หรือแปลความ หมายสารผิดเพี้ยนไปจากที่นักสื่อสารการตลาดต้องการ

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *