การตลาด (Marketing)

การกระทำกิจกรรมต่างๆ ในทางธุรกิจด้วยการนำสินค้าและบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้โดยให้เกิดความพึงพอใจ   และบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ โดยมิใช่การให้เปล่า

คือ กระบวนการทางสังคมและการจัดการ โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่จะหาสิ่งมาตอบสนองความจำเป็น และความต้องการ โดยการสร้าง เสนอ และแลกเปลี่ยนคุณค่าในผลิตภัณฑ์กับบุคคล หรือกลุ่มบุคคล (Philip Kotler, 1996)

แนวคิดการตลาดให้ความสำคัญกับการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดบแบ่งความต้องการเป็น 2 ระดับ คือ ระดับพื้นฐานตามความจำเป็น Need ซึ่งหมายถึง ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่จะกระตุ้นให้บุคคลกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ความหิว การพักผ่อน เป็นความจำเป็นในปัจจัย 4 ประการ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค  และ ความต้องการ Want หมายถึง ความจำเป็นที่ได้รับการพัฒนาจากการเรียนรู้ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ทำให้เกิดความหลากหลายในทางเลือกของผู้บริโภคสำหรับความต้องการนั้น เช่น อาหารต้องการปลานิล หรือ ปลาทับทิม การเลือกร้านหรือยี่ห้อของสินค้าที่ต้องการซื้อ

2013-10-28_003

การผลิตสินค้าประมง

คือ หน่วยธุรกิจที่ทำหน้าที่การผลิต หรือผู้ผลิตรายเล็กรายน้อยจำนวนมาก ปัญหาการผลิตสินค้าประมง คือ ยังไม่สามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพได้ไม่สามารถตอบสนองผู้บริโภคด้านเวลา รูปร่าง และสถานที่ มีความไม่แน่นอนและไม่สมดุล

การตลาดสินค้าประมง

คือ การทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อให้สินค้ามีประโยชน์เพิ่มสูงขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภค การตัดสินใจของหน่วยการผลิต และการตลาด จะอาศัยกลไกราคาเป็นหลัก

วิวัฒนาการตลาดเดิม

  • ผู้ผลิตผลิตเพื่อยังชีพ
  • ต่อมาผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าเพื่อยังชีพ
  • ผู้ผลิตมีความสามารถในการผลิตที่จำกัด
  • การตลาดทำหน้าที่ระบบเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อย
  • สินค้าเป็นสินค้าขั้นต้น รูปร่างไม่ซับซ้อน

วิวัฒนาการตลาดปัจจุบัน

  • ผู้บริโภคต้องการบริโภคสินค้าที่ละเมียดละไม
  • ผู้ผลิตมีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้น
  • สินค้ามีรูปร่างเปลี่ยนแปลงซับซ้อนมากขึ้น

วิวัฒนาการตลาดจะมากน้อย ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิต,ผู้บริโภค,หน่วยธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงด้านการผลิต ได้แก่ สถานที่การผลิต ความหนาแน่น และขนาดธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตนี้ส่งผลให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และเกิดผู้รวบรวมรายย่อยการเปลี่ยนแปลงด้านผู้บริโภค ได้แก่ ระดับรายได้ ความสามารถในการจ่าย และรสนิยม ส่งผลให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และการให้ความสำคัญในการบริโภคการเปลี่ยนแปลงของหน่วยธุรกิจ ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต  การเพิ่มความสะดวกในการดำเนินงาน  การมีโครงสร้างที่ซับซ้อน เช่น ผู้ผลิตดำเนินการแปรรูปด้วย หรือ ผู้รวบรวมทำหน้าที่แปรรูป  เก็บรักษา ขนส่ง เกิดลักษณะแนวดิ่ง (Vertical integration).

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *