วิธีเรียนรู้ผู้ใช้งานเว็บไซต์

ในทางปฏิบัติแล้ว  คุณจะไม่สามารถสร้างเว็บให้มีคุณสมบัติทุกอย่างตามที่ทุกคนต้องการได้  จึงต้องเลือกเจาะจงถึงผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม  เพื่อจะได้ศึกษาถึงลักษณะและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง   ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กำหนดกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย

เมื่อคุณรู้เป้าหมายและความพร้อมของตัวเองดีแล้ว  ขั้นต่อไปก็ต้องรู้จักกับผู้ใช้  ลองคิดดูว่าใครคือ ผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการ?  กลุ่มผู้ใช้เป้าหมายนี้มีลักษณะเป็นอย่างไร?   อย่าลืมว่าคุณไม่สามารถสร้างความพอใจให้กับทุกคนได้  ดังนั้นจึงต้องออกแบบเว็บไซต์โดยให้ความสำคัญแก่กลุ่มผู้ใช้หลัก  และไม่กังวลกับผู้ใช้กลุ่มอื่นที่เหลือ

เนื่องจากแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้ที่เป็นเด็กหรือผู้ใหญ่จะแตกต่างกัน  สิ่งสำคัญคือ  กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นเป้าหมายจะต้องมีความจำเพาะเจาะจงพอสมควร   เพราะการกำหนดเพียงแค่ว่าเป็นกลุ่มเด็ก , กลุ่มผู้ใหญ่  หรือกลุ่มผู้ซื้อ  นั้นไม่ชัดเจนเพียงพอในการวิเคราะห์ถึงลักษณะและความต้องการ   การออกแบบเพื่อกลุ่มผู้ใช้ที่กว้างเกินไป  มักจะดึงดูดความสนใจได้ไม่ดีนัก   ขณะที่การกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลงแล้วทำเว็บให้ตรงกลุ่ม   จะช่วยสร้างความเชื่อถือและความมั่นใจได้มากขึ้น   นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อเว็บไซต์อีกด้วย

ขอให้คุณพยายามนึกถึงผู้ใช้หลาย ๆ  กลุ่มให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้   จากนั้นจึงนำมาเรียงลำดับตามความสำคัญ   ในที่สุดเมื่อคุณรู้จักกลุ่มผู้ใช้ที่แน่ชัดแล้ว ก็จะสามารถนำเอาลักษณะและความต้องการของผู้ใช้แต่ละกลุ่มมาพิจารณาในการออกแบบเว็บไซต์  เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้ทั้งหมดได้อย่างเหมาะสม

ถ้าเว็บไซต์คุณเกี่ยวกับการซื้อ-ขายรถ  กลุ่มผู้ใช้ที่จะเข้ามาใช้บริการอาจเป็น  ผู้ที่ต้องการซื้อรถทั้งอย่างรีบด่วนและไม่รีบ ,  ผู้ที่อยากขายรถ  หรือต้องการนำรถมาฝากขาย ,  ผู้สนใจอยากเข้ามาดูรถรุ่นต่าง ๆ ,  ผู้อยากรู้ราคาซื้อ-ขายรถในปัจจุบัน , ผู้ที่สนใจอยากมาร่วมทำงานกับบริษัทคุณ , หรืออาจเป็นผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทคุณ  เพื่อสำรวจความน่าเชื่อถือก่อนจะมาติดต่อซื้อ-ขายด้วย  เป็นต้น  เห็นชัดเจนว่าผู้ใช้แต่ละกลุ่มก็มีความต้องการข้อมูลที่แตกต่างกัน

กำหนดกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย

ค้นหาสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ

ความเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้  ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ  เนื่องจากผู้ใช้แต่ละกลุ่มย่อมมีความต้องการที่จะแตกต่างกัน  ดังนั้นคุณจึงต้องออกแบบเว็บไซต์เพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการให้ถูกต้องและครบถ้วน  การค้นหาสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการอาจไม่ได้มาด้วยการถามคำถามโดยตรงว่า  “คุณต้องการอะไร”  บางครั้งต้องอาศัยการสังเกต  หรือการสัมภาษณ์ถึงเรื่องราวต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

สร้างประโยชน์ต่อผู้ใช้

ลองคิดดูว่ามีอะไรที่จะทำให้ผู้ใช้อยากเข้ามาใช้บริการในเว็บของคุณ  ทั้ง ๆที่อาจมีเว็บประเภทเดียวกันอีกมากมาย  ผู้ใช้จะได้ประโยชน์อะไร?   และมีลักษณะพิเศษอะไรที่แตกต่างจากเว็บอื่นบ้าง?  ถ้าผู้ใช้ได้เข้ามาเยี่ยมชมครั้งหนึ่งแล้ว   จะมีอะไรที่ดึงดูดใจให้เข้าย้อนกลับมาอีก?   ปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องหาคำตอบให้ได้  มิฉะนั้นเว็บของคุณก็อาจไม่มีผู้อยากเข้ามาใช้บริการ

เรียนรู้ประสบการณ์ของผู้ใช้  (User  Experience)

คุณสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ของผู้ใช้ได้จากการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย  และคาดการณ์ถึงลักษณะและความต้องการของผู้ใช้ล่วงหน้า  ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงลักษณะการใช้งานของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี  แนวทางในการศึกษาประสบการณ์ของผู้ใช้โดยที่ยังไม่มีเว็บจริง  สามารถทำได้หลายวิธี  เช่น  การสอบถาม ,  สัมภาษณ์ ,  สังเกต และการจำลองสถานการณ์

ยิ่งคุณรู้ข้อมูลของผู้ใช้มากเท่าไร   โอกาสที่เว็บคุณจะประสบความสำเร็จก็มีมากขึ้นเท่านั้น  ข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้  ได้แก่   อายุ , เพศ , การศึกษา และรายได้  เป็นต้น  นอกเหนือจากนั้น  ถ้าคุณสามารถรู้ถึงรายละเอียดอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  งานอดิเรก , หนังสือ หรือนิตยสารที่อ่าน , รายการทีวีที่ชอบดู  หรือเว็บไซต์ที่มักเข้าไปเป็นประจำ  ก็จะทำให้คุณเข้าใจผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น

จำลองสถานการณ์ (Scenario)

การจำลองสถานการณ์  คือการสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับลักษณะการเข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์ของผู้ใช้  เพื่อช่วยให้คุณและผู้ร่วมงานมองเห็นภาพลักษณะการใช้งานเบื้องต้นของเว็บ   และยังนำไปใช้กำหนดเนื้อหาและการใช้งานที่จำเป็นในเว็บได้อีก  ซึ่งถ้าคุณสามารถวางเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์  ก็อาจช่วยให้พบกับแนวทางที่ดี   และมีประโยชน์กับผู้ใช้อย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนก็ได้

จำนวนของสถานการณ์ที่สร้างนั้น  ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของเว็บและจำนวนคนที่คาดว่าจะเข้ามาใช้บริการ  โดยปกติแล้ว  3  ถึง  6  เรื่องก็จะเพียงพอ  วิธีการสร้างเรื่องราว  เริ่มจากการเลือกตัวแทนของกลุ่มผู้ใช้หลักหลาย ๆ กลุ่ม  แล้วสร้างลักษณะให้ผู้ใช้เหล่านั้นด้วยการตั้งชื่อและกำหนดลักษณะเฉพาะตัว  แล้วจึงสร้างเรื่องราวหรือลักษณะการเข้ามาใช้งานในเว็บเพื่อค้นหาสิ่งที่ต้องการ

แม้ว่าการเขียนเรื่องราวนั้นดูจะเป็นเรื่องยาก  ขอให้คุณลองเขียนดูก่อน  อาจจะพบภายหลังว่าไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คุณคิด  และน่าจะสร้างความสนุกสนานได้อีกด้วย   สถานการณ์จำลองนี้ยังจะมีประโยชน์ในภายหลัง  โดยใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความถูกต้อง  ของการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ก่อนที่จะลงพัฒนาจริง  ถ้าเรื่องราวที่สร้างขึ้นสามารถเข้ากันได้กับโครงสร้างข้อมูลที่ออกแบบไว้  แสดงว่าโครงสร้างนั้นผ่านการออกแบบมาอย่างถูกต้อง

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *